เกี่ยวกับเรา English
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 โดยบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิการใช้ เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจาก 7-Eleven, Inc. สหรัฐอเมริกา และได้เปิดร้านสาขาแรกที่ซอยพัฒน์พงษ์ เมื่อปี 2532 นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนรับชําระค่าสินค้าและบริการ (บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จํากัด) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปและเบเกอรี่ (บริษัท ซีพีแรม จํากัด) ธุรกิจจําหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ ค้าปลีก (บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จํากัด) ธุรกิจให้บริการด้านระบบสารสนเทศ (บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด) ธุรกิจ ให้บริการด้านการตลาด (บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากัด) ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาด้านค้าปลีก และสถาบันการศึกษาด้าน การจัดการ (บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จํากัด) และธุรกิจการจัดฝึกอบรม การจัดการสัมมนาทางวิชาการทางธุรกิจ บริษัท ปัญญธารา จํากัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จํากัด) รวมถึงธุรกิจจําหน่ายสินค้าผ่านแคตตาล็อกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จํากัด) เป็นต้น

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจค้าส่งแบบชําระเงินสดและบริการตนเอง (บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และต่อมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สยามแม็คโครฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจโลตัสส์เอเซีย (Lotus’s Asia) (บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด และบริษัทย่อย) ซึ่งเป็นธุรกิจร้านค้าในรูปแบบ ดิสเคาต์สโตร์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และไฮเปอร์มาร์เก็ต ที่ดําเนิน การขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า และให้บริการอื่นๆ ในประเทศไทยและมาเลเซีย เพื่อต่อยอด ธุรกิจไปสู่การเป็นหนึ่งในผู้นําธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคในระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์